IF är ett av de större försäkringsbolagen och bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och de baltiska staterna. Försäkringsbolaget IF, som är en del av sampokoncernen, har idag runt 3,5 miljoner kunder. Den svenska verksamheten, som bedrivs genom bolaget If Skadeförsäkring AB bildades när Skandia sålde sin svenska Verksamhet i slutet av 90-talet.

IF saluför förutom hem- och bostadsrättsförsäkringar även villaförsäkringar, fritidshusförsäkringar, studentförsäkringar och en lång rad motorförsäkringar.

IF-hemförsäkring-banner-logo

IF Hemförsäkring omdöme
  • Pris
  • Täckning
  • Självrisk & försäkringsbelopp
4.3

Låt oss nu gå direkt på kanelen och undersöka IF:s hemförsäkring lite närmare

Detta täcker IF hemförsäkring

Hos IF är hemförsäkringarna är utformade som tre olika paket: Hem,  Hem Extra och Stor Hem.

IF hem är basförsäkringen, och skyddar ditt lösöre mot brand, vattenskada, inbrott & stöld. Du får också ett rättsjälps- och ansvarsskydd, krishanteringsskydd, reseförsäkring samt överfallsskydd. Här ingår också en försäkring mot ID-stöld, vilket är ett mervärde med denna försäkring. Drulleförsäkring ingår dock inte i IF Hem.

IF Hem Extra är en hemförsäkring i mellansegmentet och ger dig förutom skyddet som kommer med IF Hem, också ett flyttskydd samt drulleförsäkring. Flyttskyddet gäller för skador eller stöld av flyttgods upp till 30.000 kr. Drulleförsäkringen som ingår med Hem Extra, täcker upp till 50.000 kr i skador orsakade av din ev. klantighet.

IF Stor Hem är deras bredaste hemförsäkring med bäst skydd, men också högst kostnader. Förutom skyddet du får med Hem och Hem Extra, får du med denna försäkring också ett utökat reseskydd, och skadad elektronik ersätts till nypris.

Med Stor hem får också något dem kallar för underskrivningsgaranti, vilket innebär att om du under tiden försäkringen gäller skaffat dig mer prylar än försäkringen täcker, så täcks också överskottet.

Egendomsskydd

För stöld & inbrott i bostaden gäller för IF hemförsäkring inget särskilt maxbelopp för smycken & armbandsur, vilket är bra för dig som äger mycket av denna vara. För kontanter gäller 4.000 kr som maxbelopp för samtliga försäkringspaket.

För samtliga IFs hemskyddsförsäkringar gäller också att du blir ersatt vid stöld av personal som har rätt att vistas i ditt hem (exempelvis om du bor på gruppboende eller har hemtjänst), oavsett om dem tagit sin in olovligen eller inte. Det finns heller inget maxbelopp för vad som ersätts, vilket är ett mycket generöst villkor för IFs hemförsäkring.

Vid stöld & inbrott utanför bostaden gäller olika maxbelopp för många olika moment för hemförsäkringar hos IF.

Vid stöld eller inbrott i källare eller vind, så ersätts egendom upp till 30- 50- eller 80.000 kr beroende på om du tecknat dig för Hem, Hem Extra eller Stor hem. Stöld ur gemensam tvättstuga ersätts inte något med IF hem, men ersätts om du tecknat Hem extra och Stor hem, med upp till 50.000- eller 80.000 kr respektive.

Inte heller stöld av egendom i bil ersätts med IFs grundförsäkring, men med Hem Extra och Stor Hem skyddas du återigen av allriskskyddet (50.000 & 80.000 kr). Cykelstöld är däremot något som ersatts på samma nivå med alla hemförsäkringar från IF, nämligen med upp till 15.000 kr.

Brand, vattenskada och naturskada ersätts upp till 1.500.000 kr, men du kan själv sätta nivån för en lägre månadspremie. För IF hemförsäkring råder i likhet med andra försäkringsbolag dock lägre ersättningsnivåer för vissa situationer.

Egendom i källar- eller vindsförråd ersätts med maximalt 30.000 kr om du tecknar IF Hem, och med 50.000 kr om du tecknat dig för Hem Extra eller Stor Hem.

Skulle du behöva extraboende, eller andra merkostnader om ditt hem blivit obeboeligt under en period, så ersätter försäkringsbolaget under 2 års tid. Detta gäller för samtliga försäkringspaket. Längden sticker ut jämfört med andra försäkringsbolag, som oftast ger ersättning under max 1.5 år.

Reseskydd

IF:s reseskydd är i princip samma för paketen Hem och Hem Extra.

IF reseförsäkring skyddar dig mot kostnader för akut sjukvård och hemtransport när du är utomlands. Du blir också ersatt för förstörda semesterdagar med 600 kronor per dag upp till ett maxbelopp om 40.000 kr. För IF Stor Hem gäller dock ännu generösare villkor, och här ersätts du med hela 1200 kr per dag (maxbeloppet är fortfarande samma).

Med Hem och Hem Extra ersätts du dock inte om du av något skäl behöver avbeställa en bokad resa. Inte heller ingår med dessa hemförsäkringar ersättning för försenat bagage eller extrakostnader relaterade till ankomsten till resmålet. De ingår dock med IFs premiumförsäkring Stor Hem, där du blir ersatt med maximalt 5.000 kr för bagage, och avbeställningsskydd ingår.

Ansvars- och rättsskydd

Med IF hemförsäkring får du alltid 5.000.000 kr i skydd mot skadeståndsanspråk. Denna nivå på ansvarsförsäkringen är standard hos svenska försäkringsbolag idag.

För Rättshjälpskyddet hos IF gäller att du kan få ersättning med upp till 250.000 kr, till en självirisk om 25% på kostnaden. IF Rättshjälpsförsäkring tycker vi är på en rätt generös nivå, även om vi gärna hade sett att självrisken hade varit lägre – vissa försäkringsbolag har en lägre självrisk.

IF rättshjälpsskydd har du också rätt att använda vid vårdnads- eller seperationstvister, om tvisten startar ett år efter separationen.

Vi tycker att IF:s Ansvars- och rättshjälpsförsäkringar är mycket väl utformade för dig som försäkringstagare, och har en god täckning.

Överfallsskydd

IF:s överfallsförsäkring har samma utformning på alla tre hemförsäkringarna.

Överfallsskyddets ersättningsnivå för misshandel dock är rätt lågt satt på max 8.000 kr. IFs hemförsäkring ersätter dig dock till skillnad från många andra också för förlorad arbetsinkomst. Den totala maxersättningen vid överfall är satt till 1.000.000 kr.

Om du behöver besöka psykolog efter ett överfall så ersätter IF upp till 10 stycken besök med deras hemförsäkring.

IFs bostadsrättsförsäkring

Bostadsrättsförsäkring tecknar du smidigt som ett tillägg till den vanliga hemförsäkringen. IFs bostadsrättsförsäkring skyddar själva lägenheten och din fasta inredning mot brand, vattenskada, inbrott & stöld m.m., vilket alltså inte är fallet om du bara tecknar IF hyresrättsförsäkring.

Med IF blir du försäkrad till fullvärde, och de tillämpar ett maximalt åldersavdrag om 80% på försäkringsbeloppet (rätt högt med andra ord). Försäkringen täcker också friläggande och återställande av skada, och alltså inte enbart materialkostnader vilket är ett plus.

Vissa försäkringsbolag ersätter inte återställande & material för det yt- eller tätskikt som en vattenskada har runnit igenom. Bostadsrättsförsäkringen hos IF ersätter dock även återställande av detta, under förutsättning att arbetet utförts av behörig entreprenör och att kvalitetsdokument kan uppvisas efteråt.

IF ersätter sanering av skadedjur, men inte skador som är orsakade av dem.

Med IF Stor Hem får du ett allriskskydd för bostadsrättsförsäkringen som täcker skador upp till 150.000 kr, vilka är orsakade av plötslig och oförutsedda händelser. Detta skydd är inte inkluderat i paketen Hem eller Hem extra.

Tilläggsförsäkringar

Till IF hemförsäkring finns i praktiken bara två tilläggsförsäkringar (med tanke på att de olika paketen täcker upp olika områden): specialförsäkring och småbåtsförsäkring.

Specialförsäkringen är som namnet låter en specialare, som du kan använda för att allriskförsäkringar ett speciellt föremål som är extra värdefullt för dig.

Småbåtsförsäkringen hos IF kan du teckna på båtar som är max 6 meter långa och 2 meter breda samt segelyta på max 10 kvm eller en motorstyrka på 15 hästkrafter. Ersättningstak gäller på 25.000 kr för denna extraförsäkring.

IF hemförsäkring Pris

IF:s försäkringar hamnade bland de billigare hemförsäkringarna i vårt test, med en genomsnittlig månadskostnad på 110 kr (1320 kr per år).  Dyraste orten i testet för en hemförsäkring var Stockholm, där priset var ca. 33% dyrare än genomsnittet för IF:s hemförsäkring.

När det kommer till priset för IF bostadsrättsförsäkring, låg de även här bland de billigare varianterna. I genomsnitt fick du betala 146 kr per månad, eller knappt 1750 kr per år. Också här var Stockholm dyrast med en kostnad som låg 26,5 % över genomsnittet för IFs bostadsrättsförsäkringar.

Rabatter, avdrag och skadefria år

Genom att teckna försäkringen på internet får du vad IF kallar för internetrabatt, vilket ger dig 10% rabatt på kostnaden första året. För att kvalificera dig för IFs rabatt får du alltså inte teckna försäkringen via besök av IF:s kontor, eller ringa dem.

Samlar du fler försäkringar än bara hemförsäkring hos IF, kvalificerar du dig också för samlingsrabatt med IF:s försäkringar, upp till 5% extra.

Med installerat larm kan du dessutom få prisavdrag på månadskostnaden. Hur stort prisavdraget är beror på hur dyr din vanliga månadskostnad hade blivit.

Självrisker

Med IF hemförsäkring kan du välja en självrisk på 1.500-, 2.000-, 3.000-, 4.000-, 5.000. och 10.000 kr. Ju högre självrisk du väljer – desto billigare månadspremie. Vi gillar att IF är flexibel när det kommer till självrisken, för det innebär att hemförsäkringen kan skräddarsys för just din situation.

Slutsats

IF hem är en trevlig försäkring med helt ok täckning och relativt billigt pris för. Den är också flexibel när det kommer till självrisk och täckningsnivåer. En nackdel med denna hemförsäkring är att drulleförsäkring inte ingår i detta minsta paket. Det påverkar priset, och gör att försäkringen har ett sämre skydd än vissa andra billiga försäkringar.

Täckningen är generellt bättre när du tecknar någon av deras dyrare paket Hem Extra eller Stor Hem.

Är du inte intresserad av allriskförsäkring till ditt skydd så tycker vi dock att IF är ett mycket bra val av hemförsäkring.

IF Kontakt

IF kan du kontakta utan att behöva besöka ett kontor genom att ringa eller skicka epost.

Telefon: 0771-655 655

Epost: Formulär på hemsidan.

Kundtjänstens öppettider hos IF är:

Vardagar 7.30-21.00
Lördagar 9.00-18.00
Söndagar 10.00-18.00​